Beoordelen

De invoering van het competentiegerichte onderwijs in het beroepsonderwijs is vrijwel voltooid. Deze vorm van onderwijs vraagt ook om een andere wijze van toetsing, namelijk beroepsgerichte examinering. In het beroepsgerichte examen zijn in de regel twee assessoren betrokken. De onderwijsassessor/ examinator vertegenwoordigt de exameninstelling namens het onderwijs. Daarnaast vertegenwoordigt een bedrijfsassessor het bedrijfsleven in de rol van gecommitteerde. De titels bedrijfs- of praktijkassessor zijn verder inwisselbaar.

In beroepsgerichte examens vindt toetsing van competenties plaats door observatie en het beoordelen van Proeven van Bekwaamheden, in life assessments en het houden van examengesprekken. “Het zien van doen”; zoals de Onderwijsinspectie dit noemt. Een getrainde assessor/ examinator speelt een cruciale rol om de juiste kwaliteit van het examen te realiseren. Met de juiste communicatie, houding en kaders staat deze borg voor het formeel juist afnemen van het examen. De deskundigheid van de betrokken assessoren wordt daarin gekwalificeerd volgens Standaard 2 van de Onderwijsinspectie. Training en certificatie kunnen de deskundigheid van de examenfunctionaris verder borgen.

We spreken van een examinator als de beoordeling van een assessment direct leidt tot een diploma, anders spreken we van een tussentijdse beoordeling van een assessor. Voor de leesbaarheid spreken we hier verder over een Assessor. Hier het volledige functieprofiel examinator/ assessor zoals door de Nederlandse Vereniging voor Examens is vastgesteld en overgenomen door de MBO raad.

Om de kwaliteit van een examen te borgen, zijn naast de vakvaardigheid, de houding en communicatie van groot belang. Uit onderzoek naar de meest belangrijke competenties van assessoren is gebleken dat de persoonlijke basisvaardigheden te herleiden zijn naar zes competenties:

beschikken over inlevingsvermogen;
optimaal kunnen communiceren;
observeren in het hier en nu;
oordeelsvorming op basis van feiten;
met een kritische houding de onafhankelijkheid waarborgen en
systematisch- en proceduregericht werken.

Deze zes competenties zijn essentieel voor een juiste interactie tussen de kandidaat en assessor, en staan centraal in onze trainingen. Intensieve training op deze competenties heeft ook effect op de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer. Bij de trainers en acteurs van Groeien in Organisaties staat de ontwikkeling van de deelnemers voorop

De trainingsvorm leidt tot zgn. ‘dubbel-loupe-learning’. Deelnemers ‘leren’ zelf als assessor en kijken daarbij tegelijkertijd naar collega’s in hun leerproces. Zelfreflectie, feedback van collega-assessoren, oefensituaties met acteurs met videoanalyses bij het verder aanscherpen van de eigen competenties zorgen, binnen een veilige omgeving, voor een dynamisch en interactief proces.