Assessmentexpert

Speciaal voor de groep ervaren assessoren die al minstens 9 jaar zijn opgeleid en gecertificeerd, heeft Groeien in Organisaties het programma Assessmentexpert ontwikkeld.

Dit programma bestaat uit twee delen. Als eerste observeren de deelnemers onafhankelijk van elkaar een beroepsproeve van twee assessoren (onderwijs- + praktijkassessor). Als tweede analyseren zij als groep in een bijeenkomst de op basis van deze observaties ingevulde vragenlijsten.

Het doel van het programma is meerledig. Om te beginnen leert men van de manier waarop anderen een proeve afnemen. In de bijeenkomst delen de assessoren hun waarnemingen en geven en ontvangen daarop feedback. Als laatste krijgen de ervaren assessoren de gelegenheid om als groep feedback en advies te geven aan de eigen examenorganisatie. Op deze manier wordt de professionaliteit van de eigen assessoren gebruikt en ingezet voor een verdere kwaliteitsverbetering.

De werkwijze is als volgt. Voorafgaand aan de bijeenkomst gaat iedere deelnemer bij twee collega-assessoren de afname van een beroepsproeve observeren. De observaties zijn neutraal en er wordt geen feedback aan de assessoren gegeven. Na afloop vult hij over zijn observatie een digitale vragenlijst in. De trainers analyseren voorafgaande aan de bijeenkomst alle geanonimiseerde ingevulde vragenlijsten, selecteren een aantal discussiepunten en maken een programmavoorstel voor het tweede dagdeel.

Tijdens dit tweede dagdeel gaan de assessoren samen aan de slag met de uitkomsten van de observaties. Vanuit de geconstateerde discussiepunten analyseren ze de uitvoering van het afnemen van beroepsproeven in de praktijk. Integraal leren ze van en met elkaar en vergroten zo hun eigen  kunde en professionaliteit. Bovendien kijken ze kritisch naar het interne proces en de eigen examenorganisatie. Aan het eind van de bijeenkomst worden de uitkomsten gepresenteerd aan de (examen-)organisatie en wordt er advies gegeven over mogelijke verbeteringen. Deze adviezen kan  de (examen-)organisatie gebruiken voor verdere professionalisering van het eigen kwaliteitsbeleid.

De reacties van de deelnemers zijn zeer positief. Het observeren van de afname van een proeve bij collega’s wordt als leerzaam ervaren. Verder levert de analyse van de anonieme vragenlijsten zinvolle discussies op, die leiden tot verdere professionalisering van mens en organisatie. Het feit dat de eigen (examen-)organisatie de uitgebrachte adviezen serieus neemt wordt zeer gewaardeerd. Het vergroot het gevoel van eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid.