Basistraining voor de bedrijfsassessor

De begrippen bedrijfs- en praktijkassessor zijn inwisselbaar en synoniem.

Bedrijfsassessor in het onderwijs

Een getrainde bedrijfsassessor kan de kwaliteit van het examen voor het onderwijs uitstekend borgen. De bedrijfsassessor vervult een specifieke taak in het examen naast de onderwijsassessor. De training voor de bedrijfsassessor is sterk gericht op de toetsing zoals beoordeeld door het bedrijfsleven. Het Ministerie van OC&W vraagt aan het onderwijs om de kwaliteit van de examenfunctionarissen uit het onderwijs en het bedrijfsleven te borgen en om daarmee met twee paar goed getrainde ogen “het zien van doen” van de kandidaten te toetsen.

Bedrijfsassessor in het bedrijfsleven

Steeds meer bedrijven gaan over tot het opleiden en inzetten van eigen bedrijfsassessoren om daarmee de kwaliteit van de werkzaamheden binnen het eigen bedrijf in beeld te krijgen.
De uitkomsten van de afgenomen assessments geven (management) informatie over het eigen bedrijfsproces en over de eigen medewerkers. Op basis van een assessment uitslag kan men bijvoorbeeld het bedrijfsproces verbeteren, gerichter personeel beoordelen, functioneringsgesprekken afnemen of opleidingsbeleid toetsen.

De training voor bedrijfsassessoren wordt afgesloten met een assessment dat kan leiden tot het Certificaat Assessor Proeve van Bekwaamheid.

Centraal in de assessorentraining van Groeien in organisaties staan de zes competenties van de ‘assessor/examinator’. Gezien de ‘direct betrokken’ positie van de bedrijfsassessor ligt de nadruk in de training voornamelijk op de competenties communicatie, oordeelsvorming en kritische onafhankelijkheid. De aansluiting bij het bedrijf van de deelnemer is erg belangrijk. In de training wordt, als het enigszins kan in het bedrijf, praktisch geoefend waarnaast er ruimte wordt geboden voor feedback op het eigen functioneren.

Tijdens de training wordt kennis gemaakt met de diverse taken en rollen van het examineringproces. De training wordt gestart met individuele presentaties van ervaringen en leervragen. Deelnemers vullen daartoe vooraf een zelftest in. Tijdens de training stellen de deelnemers de zelftoets steeds bij, aan de hand van hun ervaringen en feedback van collega-deelnemers, acteur en trainers. Oefeningen en opdrachten worden op video opgenomen en achteraf nabesproken. Tevens kan er tijdens de training nog gewerkt worden aan het benodigde portfolio voor de certificering.

Bij de start van de training staat de kennis van het werk als assessor centraal. In de oefeningen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van allerlei filmpjes om thema’s als observeren, objectiviteit/subjectiviteit, oordelen en de invloed van eigen normen en waarden te behandelen . Met actieve oefeningen wordt uitgebreid aandacht besteed aan gesprekstechnieken en besluitvorming.

Tijdens het tweede deel van de training draait alles om het zelf uitvoeren van een Proeve van Bekwaamheid (PvB), met een acteur als examenkandidaat. Centraal staan de eigen leervragen van de deelnemers, zowel in de uitvoering als bij de observatie van de PvB. De leervraag van de deelnemer is bepalend voor het gedrag dat bij de acteur wordt ‘besteld’. Bij de nabespreking van de uitgevoerde PvB wordt gelet of er in voldoende mate systematisch en volgens procedure is gewerkt en hoe de beoordeling tot stand is gekomen.

Certificering van assessoren kan een belangrijk onderdeel zijn van het kwaliteitsbeleid van een organisatie. In overleg met de opdrachtgever wordt de certificering ingericht met de keuze uit het laten beoordelen van een (tijdens de training) opgebouwd portfolio en of het laten afnemen van een live assessment. De certificering voor onderwijs assessoren is voor 4 uur opgenomen in het landelijke lerarenportfolio.

Portfolio
Tijdens de trainingsdagen bouwt de assessor een eigen portfolio op dat bestaat uit:

  • zelftest assessor; (90 en 180 graden feedback)
  • CV waarin men zichzelf voorstelt;
  • Logboek met feedback en ervaringen opgedaan tijdens de training;
  • Het proef assessment afgenomen bij een acteur;
  • Een STARRT formulier als reflectie document van het assessment;
  • Observatie formulieren van collega deelnemers;
  • Feedback coassessor aan het begin en aan het eind van de training;
  • Beoordelingsformulier assessment.

Live assessment

Na de trainingsdagen kan een assessor zich kwalificeren in een assessment met een leerling (of acteur) als kandidaat. Beoordelaars uit het netwerk van Groeien in Organisaties niet zijnde de assessorentrainer, beoordelen de assessment kwaliteiten van de assessor op basis van een vooraf bekende cesuur voor de onderwijs- en bedrijfsassessor. Bij een voldoende beoordeling van het portfolio en het assessment ontvangt men het certificaat Assessor Proeve van Bekwaamheid van Groeien in Organisaties.

Bij de assessmentafname tot Assessor Proeve van Bekwaamheid van door Groeien in Organisaties opgeleide deelnemers behaalde 85% het certificaat in een keer. Bij de eerste herkansing is dit slagingspercentage momenteel 90%.

De training bedrijfsassessoren wordt in een twee- en driedaagse vorm gegeven, afgestemd op de specifieke vragen van het bedrijf. Er wordt op basis van de doelen met de assessorentraining en de certificering een offerte op maat opgesteld. Verder staan in de offerte de kosten voor trainer, acteur, beoordelaars, eenmalige ontwikkelkosten, het cursusmateriaal en de reis- en verblijfkosten. Voor de assessorentraining en certificering wordt voor het bedrijfsleven de reguliere BTW berekend. Een groep kent 8 deelnemers. Bij meerdere deelnemers wordt er een co-trainer ingezet. Locatiekeuze voor de training is afhankelijk van de achtergrond van de deelnemers.

Open inschrijving kan via het inschrijfformulier. Vanaf het moment dat er voldoende aanmeldingen zijn worden in overleg cursusdata met locatie bepaald.

Sluit Menu