Basistraining voor de onderwijsassessor

Voor onderwijsassessoren bieden wij een twee- of driedaagse opleiding aan. Een interactieve en uitdagende training waarin de zes basiscompetenties van het assessorschap centraal staan. Deelnemers beoordelen de training als leerzaam, prettig en pittig.

Er wordt o.a. gewerkt met trainingsacteurs en videoanalyses, een 360 graden feedbacktest, en meerdere communicatietechnieken. Op een speelse manier en met interactieve werkvormen kunnen deelnemers in een veilige sfeer optimaal van en met elkaar leren.

Er is bewust gekozen voor een ontwikkelingsperspectief waarin de assessor zich gedurende zijn loopbaan blijvend ontwikkelt. De basistraining is de start van dat leertraject. De eigen ervaring die de assessor vervolgens opdoet in de praktijk wordt in vervolgtrainingen ingezet voor verdere professionalisering van de assessor én de organisatie (zie vervolgtrainingen). De basistraining is voor 24 uur opgenomen in het landelijke lerarenportfolio.

Groeien in organisaties biedt opdrachtgevers de mogelijkheid tot certificering van de opgeleide assessor door deskundigen uit het eigen netwerk. De inrichting is in nauw overleg met de opdrachtgever, bijvoorbeeld de examensecretaris of HRM-professional.

De certificering bestaat in de regel uit twee onderdelen:

  1. Het overleggen van een (tijdens de training opgebouwd) portfolio;
  2. De afname van een live- assessment (bij een student / leerling of een acteur).

De training legt de basis voor het afnemen van een assessment. Op een interactieve wijze wordt kennis gemaakt met de diverse taken en rollen in het examineringproces. In de training hanteren we de vorm van double-loop learning. Dat betekent dat de deelnemer leert als assessor, en tegelijkertijd zelf ook onderwerp is van assessment. Zo traint de deelnemer actief de zes basiscompetenties van assessor.

Voorafgaande aan de training vult de deelnemer een 360 graden feedback test in waarin deze zes competenties worden gespiegeld. Het zelfbeeld wat de uit deze test verkregen wordt is het startpunt van de assessorentraining: Hoe schat de deelnemer zijn eigen assessmentvaardigheden in en waar zitten zijn ontwikkelmogelijkheden? Zo neemt en houdt de deelnemer zelf de regie over de eigen leerbehoeften.

In het eerste trainingsdagdeel, het competentiedagdeel, is de aandacht gericht op inlevingsvermogen, interviewtechnieken en gespreksvaardigheid. Specifiek voor de examensituatie worden tal van gesprekstechnieken- en interventies getraind. De competentie communicatie vereist vaardigheden variërend van leren aansluiten, luisteren, samenvatten en doorvragen, het maken van een gevoelssamenvatting, tot het kunnen houden van een slechtnieuwsgesprek.

In het tweede trainingsdagdeel observeert en analyseert de co-assessor het gedrag van zijn of haar collega-assessor. Verder is er veel aandacht voor de assessmentafname zoals deze in de praktijk wordt uitgevoerd. Waarnemen, oordeelsvorming en onderbouwing worden aan de hand van allerlei filmopnamen gezamenlijk geoefend.

In het derde trainingsdagdeel, het praktijkdagdeel, staat het als assessor zelfstandig uitvoeren van een Proeve van Bekwaamheid centraal. Een acteur speelt de examenkandidaat en het ’bestelde’ kandidatengedrag (bijvoorbeeld verlegen, brutaal, hautain). De trainer analyseert in de groep de gemaakte video-opnamen van dit live-assessment. Bij de nabespreking let hij erop of er in voldoende mate kritisch, onafhankelijk, systematisch en volgens procedure is gewerkt. En hoe het oordeel met behulp van het afnemen van het examengesprek, in relatie tot de criteria, tot stand is gekomen. Ook krijgt de deelnemer feedback op zijn houding in het omgaan met de acteur als ’examenkandidaat’. Alle oefeningen en opdrachten zijn gericht op het ontwikkelen van de zes basiscompetenties van de assessor. Soms expliciet met bijvoorbeeld een oefening als ‘feedback op waarneming’: leren om het waargenomen gedrag door middel van het stellen van vragen goed te kunnen interpreteren.

In de nabespreking geven deelnemers de ervaringen van hun observaties mondeling en schriftelijk voor elkaar weer.

Na de trainingsdagen kunnen de deelnemers aan de slag met het verder opbouwen van het portfolio, onder andere op basis van de thuis toegezonden videobeelden van de training. Het portfolio in onderdeel van de (eventuele) certificering tot ‘Assessor Beroepsproeve’ .

Certificering van assessoren kan een belangrijk onderdeel zijn van het kwaliteitsbeleid van een organisatie. In overleg met de opdrachtgever wordt de certificering ingericht met de keuze uit het laten beoordelen van een (tijdens de training) opgebouwd portfolio en/of het laten afnemen van een live-assessment. De certificering voor onderwijsassessoren is voor 4 uur opgenomen in het landelijke lerarenportfolio.

Portfolio
Het portfolio bestaat uit:

  • zelftest assessor, met 90 en 180 graden feedback;
  • CV waarin men zichzelf voorstelt;
  • logboek met feedback en ervaringen opgedaan tijdens de training;
  • het proef assessment afgenomen bij een acteur;
  • een STARRT formulier als reflectiedocument van het assessment;
  • observatie formulieren van collega deelnemers;
  • feedback van de co-assessor aan het begin en aan het eind van de training;
  • beoordelingsformulier assessment.

Live-assessment
Na het volgen van deze basistraining kan de deelnemer opgaan voor de certificering tot ‘Assessor Beroepsproeve’ van Groeien in Organisaties. De kandidaat assessoren nemen bij een examenkandidaat (student, gespeeld door acteur) een beroepsproeve af. Beoordelaars uit het netwerk van Groeien in Organisaties, niet zijnde de procestrainers, beoordelen de assessment kwaliteiten van de assessor op basis van een vooraf bekende cesuur. Bij een voldoende beoordeling van het portfolio en het assessment ontvangt de kandidaat het certificaat ‘Assessor Beroepsproeve’ van Groeien in Organisaties.
Bij de assessmentafname tot ‘Assessor Beroepsproeve’ van door Groeien in Organisaties opgeleide deelnemers behaalde 85% het certificaat in een keer. Bij de eerste herkansing is dit slagingspercentage momenteel 90%.

De kosten van de basistraining worden berekend per deelnemer en zijn voor het onderwijs vrijgesteld van BTW. De kosten voor een syllabus zijn inbegrepen. De training wordt op maat afgestemd op de specifieke eisen van de onderwijsinstelling. De offerte voor training en certificering is uiteraard afhankelijk van die specifieke eisen. De kosten voor trainer, acteur, beoordelaars, eenmalige ontwikkelkosten, het cursusmateriaal en de reis- en verblijfkosten worden apart gespecificeerd. Een trainingsgroep bestaat uit 8 deelnemers. Bij meerdere deelnemers wordt er een co-trainer ingezet. Locatiekeuze voor de training is afhankelijk van de achtergrond van de deelnemers. In overleg is incompany training en/of personal coaching on the job mogelijk.

Inschrijving kan met het inschrijfformulier. Vanaf het moment dat er voldoende aanmeldingen zijn worden in overleg cursusdata en locatie bepaald.