Beoordelen in het beroepsonderwijs

De invoering van het competentiegerichte onderwijs in het beroepsonderwijs is vrijwel voltooid. Deze vorm van onderwijs vraagt ook om een andere wijze van toetsing, namelijk beroepsgerichte examinering. In het beroepsgerichte examen zijn in de regel twee assessoren betrokken. De onderwijsassessor/ examinator vertegenwoordigt de exameninstelling namens het onderwijs. Daarnaast vertegenwoordigt een bedrijfsassessor het bedrijfsleven in de rol van gecommitteerde. De titels bedrijfs- of praktijkassessor zijn verder inwisselbaar.

In beroepsgerichte examens vindt toetsing van competenties plaats door observatie en het beoordelen van Proeven van Bekwaamheden, in life assessments en het houden van examengesprekken. “Het zien van doen”; zoals de Onderwijsinspectie dit noemt. Een getrainde assessor/ examinator speelt een cruciale rol om de juiste kwaliteit van het examen te realiseren. Met de juiste communicatie, houding en kaders staat deze borg voor het formeel juist afnemen van het examen. De deskundigheid van de betrokken assessoren wordt daarin gekwalificeerd volgens Standaard 2 van de Onderwijsinspectie. Training en certificatie kunnen de deskundigheid van de examenfunctionaris verder borgen.

In februari 2011 geeft de HBO-raad in een handreiking voor de examencommissies de volgende aanwijzing:

Lees deskundige examinatoren in het HBO